ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΑΜΕΣΑ

Τα κωφά άτομα που έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε ψηφιακά περιβάλλοντα και ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρακολουθούν σχετικά προγράμματα μάθησης ΕΕΚ που οδηγούν σε επαγγελματική ανάπτυξη

ΕΜΜΕΣΑ

  • Εργοδότες, διευθυντές και ηγέτες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας και των ΤΠΕ, πρόθυμοι να αυξήσουν την ενσωμάτωση της επιχείρησής τους, να προσελκύσουν ταλέντα κωφών και να δημιουργήσουν μια προσβάσιμη και δίκαιη εργασιακή κοινότητα και περιβάλλον.
  • Εκπαιδευτές ΕΕΚ, δάσκαλοι και διευκολυντές που ασχολούνται με μαθητευόμενους με κωφούς/κωφούς σε ψηφιακούς και σχετικούς τομείς ΤΠΕ.
  • Peers and co-workers interacting with D/deaf individuals on digital and ICT topic

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Οργανώσεις και σύλλογοι κωφών, κοινωνικές επιχειρήσεις, οργανώσεις που δεσμεύονται για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, διευθυντές αναπηρίας, συνδικάτα, διερμηνείς και ερευνητές νοηματικής γλώσσας, σχολεία νοηματικής γλώσσας, εμπορικά επιμελητήρια, φορείς λήψης αποφάσεων για την προσβασιμότητα και την κοινωνική ένταξη