ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

OI1

Intellectual Output 1 - IS γλωσσικό πλαίσιο για ψηφιακό και ΤΠΕ

Το πρώτο πνευματικό προϊόν στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου γλωσσικού πλαισίου για το διεθνές πρόσημο (IS) εστιασμένο στον ψηφιακό τομέα και στον τομέα των ΤΠΕ. Αυτό το γλωσσικό πλαίσιο θα αποτελείται από έναν κατάλογο που θα αποτελείται από τουλάχιστον 500 λέξεις και φράσεις από τον ψηφιακό τομέα και τον τομέα των ΤΠΕ,

EU Sign Languages Infographic – N2

EU Sign Languages Infographic – N3

OI2

Intellectual Output 2 – E-glossary and knowledge sharing platform

Το δεύτερο IO θα στοχεύει στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού γλωσσαρίου και μιας πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης που θα φιλοξενεί το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που δημιουργείτε από τη συνεργασία.

Scenarios

OI3

Intellectual Output 3 Κατευθυντήριες γραμμές για την ένταξη των κωφών εργαζομένων σε χώρους ΤΠΕ

Το τρίτο και τελευταίο IO θα στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εγγράφου που θα καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την ένταξη των εργαζομένων κωφών σε επαγγελματικά περιβάλλοντα, ως αποτέλεσμα της εμπειρίας του έργου που συμπληρώνεται από την τεχνογνωσία των εταίρων και την άποψη των ομάδων-στόχων/ενδιαφερομένων που εμπλέκονται.