Целеви групи

Целеви групи

ОСНОВНА

Лица с увреден слух, които имат достъп до пазара на труда в т.нар. цифров и ИКТ контекст, включително тези потребители, които се обучават в програми за професионално обучение, водещи до кариерно развитие.

КОСВЕНИ

  • Работодатели, мениджъри и лидери, активни в цифровите и ИКТ, желаещи да интегрират успешно в своя бизнес талантливи и перспективни кадри, като по този начин създадат достъпна и справедлива работна общност и среда.
  • Обучители в центрове за професионално обучение, учители и ментори, интерпретатори занимаващи се с обучение на глухи в области свързани с Информационни и комуникационни технологии.
  • Връстници и колеги, работещи с глухи и лица, които страдат от увреждане на слуха на тема цифрови и ИКТ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Организации и сдружения на глухи и хора страдащи от увреждане на слуха, социални предприятия, организации, ангажирани с опазване на правата на хората с увреждания, мениджъри с увреждания, синдикати, преводачи и изследователи на жестомимичен език, училища по жестомимичен език, търговски камари, лица, вземащи решения за достъпност и социално включване