РЕЗУЛТАТИ

OI1

Интелектуален резултат 1 - Езикова рамка намеждународния жестомимичен език за информационни и комуникационни технологии.

Първият интелектуален резултат има за цел да разработи цялостна езикова рамка за международния жестомимичен език, фокусирана върху областта на Информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Тази езикова рамка ще се състои от директория, съставена от най-малко 500 думи и фрази от цифровия и ИКТ сектор,

EU Sign Languages Infographic – N2

EU Sign Languages Infographic – N3

OI2

Intellectual Output 2 – E-glossary and knowledge sharing platform

Вторият интелектуален продукт ще бъде насочен към разработването на електронен речник, както и на платформа за дигитално обучение в която ще бъде поместено образователното съдържание, създадено от партньорството.

Scenarios

OI3

Интелектуален резултат 3 Насоки за интегриране на глухонеми служители, както и на хора с увреждания на слуха в ИКТ среда

Третият и последен интелектуален резултат ще има за цел да разработи документ, определящ насоките за включване на глухонеми и хора страдащи от увреждане на слуха в професионалните среди. Този наръчник ще бъде разработен въз основа на предходните проектни резултати, както и от опита на проектните организации и получената обратна връзка от целевите групи/заинтересованите страни.