Цели и същност на проекта

Цели

Целта на проекта е да се разработи богата база данни, предоставяща най-малко 500 леми на международен жестомимичен език, свързани с лексикалната област на Информационните и комуникационните технологии (ICT). В резултат на това, хората с увреден слух ще имат възможността да разширят своите умения и знания в епоха, в която цифровите компетенции са се превърнали в ключово изискване и необходимост що се касае до пазара на труда.  

Материалът ще бъде доставен онлайн чрез платформа за електронно обучение, която ще бъде разделена на пет различни поддомейна в областите на:

  1. Компютърни науки;
  2. Облачна мрежа
  3. интернет на нещата (IoT)
  4. изкуствен интелект
  5. Аудиовизуална и медийна продукция

Същност на проекта

Интегриране на глухите в пазара на труда: повече от половината от глухите хора в Европа са безработни, а тези, които са заети, често са на нискоквалифицирани и нископлатени работни места.

Спомагане на целевата аудитория да добие достъп до работни места и професионални програми за обучение в областта на ИКТ за глухи и хора и тези с увреден слух - поради липсата на терминология и умения в ИКТ, както и поради спецификата на различните жестомимични езици, това е изключително сериозен проблем.